Vill du att vi ringer upp dig?

Fyll i ditt telefonnummer nedan så ringer vi upp!

Begär offert

Fyll i offertformuläret så kontaktar vi dig!Välj tjänst:
HemstädningStorstädningVisningsstädningFlyttstädningFönsterputsningFeng ShuiUtökad hemservice

Bostadstyp:
LägenhetVillaRadhusKontor
Information

FAQ

Här kan ni läsa våra kunders vanligaste frågor och våra svar.

Integritetspolicy

VIKTORIJAS SERVICE   PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Viktorijas Service värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Viktorijas Service  samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

 VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

 

 

Viktorijas Service  och Viktorijas Städgäng AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Viktorijas Service Org. nr: 790716-XXXX och Viktorijas städgäng AB org. nr. 559003-5514

Adress: Stenkvistavägen 17, 124 54 Bandhagen

Tel: 0766 296 438

info@viktorijaservice.se

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND?

 

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Namn, efternamn
 • personnummer( för RUT avdrag)
 • telefonnummer
 • adress
 • mejladress
 • din kommunikation med oss via email
 • betalningsuppgift
 • Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp

 

 

 

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

 

 • Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering, eventuell reklamation.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden — Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via email för att kunna fullgöra tjänst med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • För att kunna administrera dina tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

 

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis administration, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

 

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

 

Viktorijas Service  bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

 

SÄKERHET

Viktorijas Service  vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

 

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

 

Viktorijas Service  förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras.

 

INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN — DATAINSPEKTIONEN

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att  Viktorijas Service  hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKT – PERSONUPPGIFTSOMBUD

Viktorijas Service  tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Viktorijas Service  vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

 

Vid frågor du kan alltid nå oss på 0766 296 438 eller info@viktorijaservice.se

Att vara kund

Om du intresserad av våra tjänster kan du kontakta oss genom e-post, intresseanmälan eller per telefon så hör vi av oss inom 24 timmar. Din första städning är alltid en provstädning som ni kan utvärdera oss och bestämma om ni vill samarbeta med oss.

Provstädning

Första städningen ser vi alltid som ett provtillfälle. Därefter stämmer vi av och informerar mer specifikt ang. hur många städtimmar som krävs i framtiden, om något städmaterial saknades och du får komma med ev. synpunkter. Om du är nöjd med hemstädaren och städkvaliteten så bokar vi in fortsättningsvis på ett rullande schema.

Provstädningen är en grundligare städning där vi går igenom huset samtidigt som städerska lär känna ert hem. Tänk på att provstädningen alltid tar ett antal timmar som är fler än det brukar vara vid den vanliga hemstädningen. Provstädningen tar upp minst 4 timmar. Vid återkommande städningar kan det ta från 2 timmar för ett städtillfälle.

Provstädning är icke bindande.

Provstädning gäller endast hemstädning, skulle du vara intresserad utav en annan typ av städning så gäller våran ordinarie prislista. Vid den första provsändningen utförs inga extramoment även om detta senare vid överenskommelse med kund ska ingå i städmallens utformning. Extramoment är följande: Fönsterputs – Ung/Frys/Kylskåpsrengöring – Tvätt och strykning.
Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall.

Vid klagomål av våran Provstädning för 110 kr/tim utgörs ingen kompensation eller åtgärd, och detta beror på det låga priset.

Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder

Kunden har bokat en provstädning via ett webbformulär som återfinns på www.viktorijaservice.se  Viktorijas Service kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning.

Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Viktorijas Service behöver detta meddelas efter provstädningen.

Avbokningsregler gällande befintliga kunder

Kunden kan utan kostnad avboka städningen.

Alla avbokningar måste ske per e-mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå.

Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och p.g.a.. smittorisken ej kan ta emot Viktorijas Service personal. Akuta avbokningar ska göras via sms/telefon till det avbokningsnummer som uppges på Viktorijas Service hemsida www.viktorijaservice.se Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen.

OBS! Alla avbokningar måste bekräftas för att dem ska räknas som kostnadsfria.

Sjukdom eller semester hos ordinarie personal

Som kund har du samma personal, veckodag och tid för tjänsten. Vid semestrar eller sjukdom ser vi till att du får en vikarie som genomgått samma rekrytering och utbildning som ordinarie personal.

Skador, kompensation och försäkringar

Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Viktorijas Service tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Viktorijas Service eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Viktorijas Service sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 48 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 7 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Viktorijas Service som åsamkat skadan kommer Viktorijas Service att ersätta kunden.

Visar det sig att skadan uppstått pga. fel eller brist på information från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan.

Kompensation och prisavdrag

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Viktorijas Service via mail och kan inte behandlas per telefon.

Viktorijas service ersätter enligt den princip som försäkringsbolag har. Vid uppkommen skada måste kunden vara medveten om att en värdeminskning alltid räknas på en skada.  Ersättning betalas ut på nuvärdet – d.v.s. minus den värdeminskning som används som generell mall av försäkringsbolagen.Antika föremål och/eller andra föremål som vaser, prydnadssaker, tavlor, skålar, böcker och andra prydnadsföremål m.m. värde fastställs via ett värderingsinstitut som t.ex. Bukowskis. Viktorijas service ersätter aldrig efter ett affektionsvärde. Affektionsvärdet sätts alltid till noll vid en skada. Skulle ett värderingsinstitut inte kunna fastställa värdet så försöker bägge parter hitta liknande föremål på nätet, på försäljningssajter som blocket, tradera, eBay etc. för att kunna värdera skadan.Viktorijas service ersätter också endast en skadad produkt, även om det till exempel är en uppsättning skålar. Exempel. Kund  köper in tre skålar som endast säljs i ett paketpris för 1000 kr. Om Viktorijas service skadar en skål får kunden ersättning för en skål. Oberoende om kunden vill köpa in 3 nya skålar. I det här fallet får kunden ersättning på 333 kr minus eventuell värdeminskning.

Mötet med Viktorijas service medarbetare är ett fast inslag i vårt samarbete. I och med upprättandet av en städmall och en inbokning av en provstädning är kunden tvungen att uppge föremål som vi måste vara extra försiktiga med. Denna information ska uppges i avtalet (speciellt fält finns). Tillkommer extra varsamma föremål och moment under samarbetet gång måste detta per omgående rapporteras in via mail inte via telefon eller sms. Det kan handla om föremål och moment som tavlor, figurer, vaser, böcker, HIFI-utrustning, tv-apparater, datorer, skärmar och alla andra värdefulla föremål. Samt också rutiner för rengöring av trägolv, stengolv, tvätt av kläder, etc. Befintliga kunder som inte rapporterat in värdefulla föremål kan heller inte räkna med ersättning om en skada sker då Viktorijas service är tvungna att ha omständigheterna klara för sig under hela samarbetet.

Självklart handskas Viktorijas service anställda försiktig med alla föremål hos en kund men måste få veta om det finns saker som är extra ömtåliga eller föremål man måste handskas extra varsamt med. Alla föremål som Viktorijas service handskas med och inte rapporteras in som extra varsamma betalas ersättning endast för dess funktion om det går sönder. Med dess funktion menas att har Viktorijas service haft sönder en dyr antik vas för 10,000 kr får kunden bara ersättning för inköp av en vanlig enkel nutida vas i samma storlek från den ordinarie handeln. (Ej dyr design vas).

Ibland kan kunden nekas ersättning helt. Har kunden ett trägolv som bara får torrtorkas vid rengöring och detta inte påtalas vid kontraktsskrivning eller per mail kommer ingen ersättning betalas ut om golvet skadas vid en normal rengöring med exempelvis vatten och såpa. Andra fall där kunden nekas ersättning är när kunden placerat dyrbar utrustning på en plats där föremålet syns dåligt eller inte alls och vid undanplock skadas föremålet (gäller samtliga föremål som skadas vid händelsen). Exempelvis är när kunden placerar sin laptop, mobiltelefon, annan elektronisk utrustning på en stol täckt med papper eller kläder, i/på sängen, i soffan, i tvätten, i sina fickor, på golvet under kläder osv. All värdefull elektronisk utrustning ska placeras väl synligt för kunden och på en plats där dessa inte riskerar att skadas när städningen utföres. Placeras eller lämnas föremålet på ett sådant ställe där den inte syns eller uppmärksammas direkt så kan en skada uppstå omedveten och den ersätts inte av Viktorijas service. Samma sak om föremålet inte placeras på sin plats.

Mobiltelefoner eller laptops som placeras på stolar eller bänkar uppmärksammas inte alltid. All dyrbar utrustning ska därför ligga på sin plats, väl synligt när Viktorijas service kommer till kunden. Annars ges inte ersättning vid en eventuell skada.

Även följdskador som t.ex. ett märke på ett golv när en laptop eller en mobil far i golvet ersätts inte om det som skadad golvet varit dolt eller onaturligt placerat. Följdskador som märken på golv och andra möbler ges heller inte om skadan tillfogats av andra föremål som faller ner eller skadar/ger märken. Kan handla om tunga föremål som placerats dold och åker i marken och skadar golv eller möbler.

Vi vill informera att avdrag på en eventuell faktura inte får ske utan vårt medgivande. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.

Utbetalningarna av ersättning sker endast efter godkänd reklamation och mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattas om utbetalning. Kompensation ges mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet (om ett sådant finnes) och den nya inköpta varan. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Viktorijas service handskas med samtliga skador precis som alla hemförsäkringsbolag gör.

Vid fall där kunden och Viktorijas service kommer överens om att kunden ersätts utan att behöva köpa in den nya varan behöver kunden inte skicka in något kvitto för ersättning. Denna form av utbetalning gäller endast då kunden har fått en skada på en produkt som ingår I en uppsättning och kunden vill inte köpa in en hel uppsättning utan nöjer sig med ersättning för en produkt och väljer att få denna ersättning utbetalt till sitt bankkonto istället.

För kompensation och ersättning måste ursprungsvarans värde kunna styrkas med helst ett originalkvitto av något slag eller ett liknande papper som styrker varans värdering. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Viktorijas service för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 SEK. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 SEK så ska Viktorijas service ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

Uppstår en situation där Viktorijas service och kunden ej kan komma överens om hur skadan uppkommit eller vem som orsakat skadan tas en oberoende besiktningsman in för att granska skadan. Utfallet av en sådan besiktning utgör grund för ersättningsanspråk. Kostnaden för besiktningen står kunden för och hela beloppet ersätt av Viktorijas service om skadan uppkommit av vårdslös hantering från företagets sida. Givetvis tar då dessutom Viktorijas service på sig alla kostnader för att åtgärdaskadan.

Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Gäller inte bara dammsugare utan också moppar, borstar, toalettborstar, mikrofibertrasor och allt annat som vår personal använder för att städa hos kunden. Kompensation ges heller inte på andra föremål som används vid arbete med hushållsnära tjänster hos kund.

Exempel — Strykjärn, fönsterputsutrustning, tvättmaskiner och torktumlare samt diskmaskiner. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Exempel vid användning är när städmaterialet används. Exempelvis kan en dammsugare gå sönder när man dammsuger, förflyttar dammsugaren (rör och delar kan lossna, även tappas), suger upp saker på svåråtkomliga ställen, o.s.v. Detsamma kan hända när man moppar och gör rent i i hemmet. Moppen kan gå av, mopphuvudet kan slitas av. Samma sak gäller olika trasor och annan städutrustning. Städutrustning är för vår personal ett arbetsmaterial och dessvärre går sådana saker sönder förr eller senare. De är givet att förslitningsskador och stötskador uppkommer på arbetsmaterialet och det är därför sådant ej kommer att kompenseras.

Det är kundens skyldighet att noga informera hur eventuella tvättmaskiner fungerar och det är kundens ansvar att noga se till att inga föremål som inte tål maskinbehandling hamnar i tvättmaskinen. Kunden ansvarar därför att se till att den sorterade tvätten inte innehåller saker som kan skada maskinen. De gäller allt från papper i jeansfickor till grus/sand/sten i jackan. Vid diskmaskiner gäller att kunden noga informerar oss om vad som får diskas eller inte diskas via mail innan provstädningen. Kunden är också skyldig att kontrollera diskmaskinen innan man startar den då vi inte sätter på maskinen åt kunden, utan ger kunden möjlighet att ta ut eventuella saker som kan skada maskinen men också skadas själva innan kunden sätter på maskinen.

Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Därför så står kunden för inköpet med också underhållet av städmaterialet och städutrustningen i sin bostad.

Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Vid sortering ska klara instruktioner finnas med lapp att den här tvätten ska tvättas i 40 grader kulörtvätt exempelvis. Men samtliga plagg menas att man delar in plagg i — skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t-shirts, linnen, mjukisbyxor osv. Det är också mycket viktigt att ge information som att skjortor endast får torkas i 40 % torkskåp. Eller att tröjor ej får hängas på galge utan endast torkas i torkskåp på liggandes på kalltork utan värme. I informationen till oss måste samtlig information finnas med.

Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 — 60 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas. Kunden ansvarar då för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning.

Du bestämmer hur ofta

Du kan välja att boka in regelbunden städning varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden.  Viktorijas Service har två städpass per dag, ett mellan kl. 8.00 – 12.00 och ett mellan kl. 13.00 – 17.00

Vi rekommenderar gärna en grundlig uppstartsstädning för att den regelbundna hemstädningen ska kunna utföras effektivare

Städredskap och Städmaterial

För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap/ städmaterial samt ser till att allt städmaterial som specificerats på materiallistan finns hemma. Viktorijas Service vill också påtala risken med att gamla verktyg riskerar att skada t ex golv och andra ömtåliga ytor.

Städmaterial vi rekommenderar

 • dammsugare och dammsugarpåsar
 • golvmopp och hink
 • disktrasor
 • mikrofibertrasor
 • skrubbsvampar
 • dammvippa
 • diskborstarstålull,       ex. svinto

Rengöringsmedel

 • allrengöringsmedel
 • såpa
 • diskmedel
 • skrubb crème,  ex. vim/jif
 • toalettrengöring,       ex. WC-duck
 • fettlösande       rengöringsmedel för kök, ex. sprayflaska
 • kalklösande       medel för badrum & toa, ex. sprayflaska.
 • fönsterputsspray för glas och spegel

Nyckelrutiner

Nyckelrutiner kan göras på olika sätt efter vad som passar er vardag bäst. Vi är vana med både nycklar och larm.

Ger ni hemarbetare en nyckelkopia så skickar vi er en nyckelkvittens på att vi ansvarar för den och där vi binder oss till att nyckeln endast används vid överenskomna tider för hemstädning.

Ett annat alternativ är att lägga nyckeln på ett överenskommet gömställe – t.ex. en blomkruka utanför huset.

Betalning

Betalning sker via faktura. Vid engångsuppdrag och förstagångsstädning fakturerar vi er någon dag efter arbetet har utförts. Vid regelbunden tjänst faktureras ni strax efter månadens sista arbetstillfälle. Fakturan har 10 dagars betalningsperiod.

Vid regelbunden tjänst erbjuder vi att skicka fakturan via e-post.

Köper du Viktorijas service tjänster privat får du en faktura med två betalningsalternativ. Ett belopp där skattereduktionen är avdragen och ett fullt belopp. Har du utrymme kvar att nyttja av din skattereduktion kan du betala det lägre beloppet. Är utrymmet däremot redan nyttjat så ska du betala den totala kostnaden.

Skattereduktionen är max 50 000 kronor per person och år vilket motsvarar ett underlag av 100 000 kronor. Vänd dig till Skatteverket för aktuell info om hur mycket du nyttjat av din skattereduktion. Tänk på att flera personer (över 18 år med taxerbara inkomster) i ett hushåll kan stå på Viktorijas service avtal och därmed nyttja skattereduktionen utifrån fördelning som kunden bestämmer själv.

Kompensation och prisavdrag-missnöje vid städning

Provstädning:

Vid klagomål av våran Provstädning för 110 kr/tim utgörs ingen kompensation eller åtgärd, och detta beror på det låga priset.

 

För befintliga kunder:

Viktorijas Service kan vid ett missnöje alltid byta ut personal för kunden.

Viktorijas Service vill påpeka att man alltid strävar efter att leverera ett fullgott resultat, dock vill man upplysa kunden att kvalitén på städningen ibland kan variera och inte alltid anses som fullgod för kunden. Städningen och dess resultat är en individuell upplevelse och Viktorijas Service vill direkt påpeka att Viktorijas service inte alltid kan tillgodose allas behov. Kunden kan ha väldigt olika uppfattning vad som menas med ett bra resultat. Kunden bör ha I åtanken att det kan ta tid att lära känna en kund och dess behov, att de kan ta någon månad att grundstäda ett hem och under den tiden finns det moment som inte blir gjorda (utförs dåligt eller inte alls), detta gäller främst I början av ett samarbeta men också under ett uppehåll då det inte utförts någon städning av Viktorijas service under en tid. Samma sak gäller när man byter ut en städerska mot en ny städerska eller har en vikarie. Städkvalitén garanteras inte vid byte av personal och ingen ersättning i form av tidsavdrag ges till kunden om något missas eller utförs undermåttligt.

Kvalitén på städningen kan variera och även sjunka om bostaden lämnas I ett annat skick än vid provstädningen. I många fall sjunker kunden vilja att plocks upp och förbereda inför städningen. Då blir städningen automatiskt mindre effektiv då tiden för själva städningen blir kortare.

En annan sak som ska tilläggas är att det är kundens skyldighet att efter varje städning gå igenom städmaterialet och alla medel och se till att allt är i felfritt skick. Det innebär tvätt av trasor, moppar, påfyllning och inköp av medel samt ska kunden alltid göra en genomgång av dammsugaren, sopborstar, moppar och andra verktyg som används vid städningen hos kunden. Kunden ska givetvis också ha full koll på om att dammsugarpåsen är utbytt eller så pass tom att man utan problem kan dammsuga minst 3-4 gånger till med den befintliga påsen.

Missar kunden att rengöra och underhålla städutrustningen och inköp av medel är kunden helt införstådd med att städningen kan bli mycket eftersatt och en del moment kanske inte alls blir gjorda. Dessutom finns en stor risk att skador kan uppstå. Bland annat på golv och andra ytor som kan repas om t.ex. en mopp eller en trasa inte är rengjord till nästa städomgång. Kunden vet därför om att den helt och hållet ansvarar för att leverera bra städutrustning till varje gång och tar på sig ansvaret för eventuella skador och förseningar, missade moment om städutrustningen inte har kontrollerats från gång till gång.

Viktorijas service undviker helt sporadiska lösningar när man städar.

Detta kan innebära att kunden kanske önskar att man soppar en bostad istället för att dammsuga den, att man använder en skurduk istället för en mopp. Gäller exempelvis när en dammsugare är trasig eller saknar en viktig del, eller när en mopp är defekt.

Vårt åtagande mot kund och den tid vi angivit för städningen är beräknad på användningen av bra städutrustning. Användning av nödlösningar är förstås väldigt tidskrävande och kan även vara negativ ur arbetsskadesynpunkt. Därför ser vi gärna mer hållbara lösningar och undviker att arbeta med nödlösningar utan är städutrustningen sönder eller saknas (gäller medel också) lämnas vissa moment och/eller utföres inte alls.

 

För att kvalitén på kundens hemstädning ska bibehållas under hela abonnemangstiden är det därför bra att komma med feedback till Viktorijas service och gärna påpeka vad som kan förbättras. Det finns enstaka fall där kunden trots byte av personal, trots feedback och bra förberedelser från kunden sida inte får det resultat den önskar och då får kunden givetvis saga upp tjänsten. Dock är det viktigt att tänka på följande:

Viktorijas service säljer städtimmar. Bolaget tar bara betalt för detta. Om man är missnöjd får man direkt avbryta samarbetet. Dock betalar kunden alltid för den tid Viktorijas service har varit hos kunden — även om man är missnöjd med resultatet — (även om kunden påpekar att vissa städmoment ej hunnits klart/ej blivit utförda/utförts dåligt.)

Uppsägning

Ingen uppsägningstid. Uppsägning av städabonnemanget ska göras via mail till Viktorijas Service.

Hårt smutsad bostad

Om er bostad är extremt smutsad kommer städningen inte utföras till det avtalade priset vilket förutsätter en normal smutsig bostad.

I fall där hårt smutsad bostad (t ex. nikotinfläckar, ingrodd smuts på golvet i badrum, köket etc.) förekommer 2 alternativ::

 1. Debiteras kunden en extra tillägg – extra timme per person. Priset per timme 250 kr inkl. moms efter RUT avdrag
 2. Städningen utförs som om hemmet vore normal smutsat till överenskommet pris, men det blir inte riktigt rent och vi lämnar inte garanti.

Vänligen meddela oss i förväg så att vi kan skicka in mer personal för att hinna med allt under en och samma dag.

 

Flyttstädning

Resa och Materialkostnad vid flyttstädning

Varför måste vi ta ut en kostnad för material och resa  när vi utför en flyttstädning i Stockholm?

Efter diskussioner med Skatteverket får vi ej längre bjuda våra kunder på kostnaden för resor och material för att inte riskera att du som kund ska få avslag på rutavdraget.

Skatteverket kan inte bedöma om kostnaden för material och resa är inbakad i priset för arbetskostnaden och kan därmed inte godkänna utbetalning av rutavdrag om vi inte kan specificera på fakturan att vi tar betalt för resa och material.

Därför tar vi fortsättningsvis ut en  kostnad för material och resa från 116 kr, då det vore synd att du som kund ska riskera att inte få rätt till rutavdrag.

 

Lämnar ni garanti på städningen?

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella brister som framkommer vid besiktningstillfället, i anslutning till städtillfället, åtgärdas genast av oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej.  Vi vill påpeka att det är bra om boende/inflyttande person kan närvara vid besiktningstillfället. Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Vad täcker inte garantin?

— Skulle du ha stängt av elen för tidigt täcker garantin ej sådant vi inte kan utföra p.g.a detta.
— Garantin täcker ej sådant som du eller den nyinflyttade skapat i efterhand.
— Väljer du att avstå från att vi städar något specifikt, eller är det något vi inte kan eller kommer åt att städa p.g.a vissa omständigheter täcker garantin ej detta.
— Har du inte dragit fram kyl/frys, spis och tvättmaskin/torktumlare täcker garantin inte detta.
— Har du inte monterat loss badkarsfronten eller glasluckan på spisen gäller samma sak där.
— Är det något fönster som inte går att öppna/dela på (t ex p.g.a igen målade skruvar) täcker garantin inte heller detta.
— Har du dolda utrymmen som du inte påvisat täcker garantin ej detta
— Är det högre takhöjd än normalt 2.50 och du inte lämnat en längre stege täcker garanti ej detta vi inte kan komma åt.

Hur lång tid tar en flyttstädning av min lägenhet eller villa?

Vi ser till att vi är tillräckligt många på plats för att klara av en flyttstädning på en arbetsdag. Dock brukar vi hålla ett snitt på 1 timme / 10 kvadratmeter.

Har ni städmaterial med er?

Vi har allt städmaterial som behövs med oss. Undantag är sådant specialmedel som behövs vid behandling av extra känsliga golvytor. Behövs detta måste vi meddelas innan städtillfället.

Hur gör vi om vi flyttar samma dag?

Om ni flyttar samma morgon som städning sker vill vi att ni tömmer kök och badrum först så börjar vi städningen där.

Om de nyinflyttade ska flytta in samma dag?

Vi försöker om det är möjligt att ha ett rum helt klart när de kommer, under förutsättning att vi fått information om detta. Generellt avråder vi dock starkt från att ha flyttstädning och inflyttning samma dag då vi får svårt att garantera bästa städresultat och att alla ytor blir helt städade.

Fönsterputsning

Vad måste jag göra innan fönsterputsaren kommer?

Det du som kund behöver tänka på är att se till att fönstren är tillgängliga för fönsterputsaren. Plocka undan lösa föremål som kan vara i vägen t.ex. gardiner, blomkrukor eller prydnadsföremål. Det kan också innebära att större möbler t.ex. soffa, måste flyttas eller skyddas med plast eller tidningar. Eventuell stege eller pall kan också behöva finnas på plats.

Behöver jag köpa någonting inför fönsterputsningen?

Nej, vi har med oss allt material som behövs för ett perfekt resultat.

Vad händer vid regn?

Om era fönster öppnas inåt så kommer vi som planerat. Men om era fönster öppnas utåt hör vår fönsterputsare av sig strax innan utsatt tid för att boka in ett nytt tillfälle.

Vad är en fönsterbåge?

En fönsterbåge är varje enskilt fönster med eget handtag, dvs ett hand – ett fönster

Vad är spröjsade fönster för något?

Ett spröjsat fönster är en fönsterbåge som är avdelat antingen på lodrät eller vågrät, t e x äldre fastigheter med “rutmönstrade fönster”. Även moderna fastigheter kan ha spröjsade fönster av estetiska skäl.

 

Råd & tips

Råd och tips

VIKTORIJAS SERVICE RÅD

Alla som har städat sitt eget hem har, någon gång, möts av svårigheter. Idag finns det en mängd av rengöringsmedel, utrustningar och maskiner och det är viktigt att man vet hur man ska välja och använda dem.

Man behöver definitivt inte alltid följa tjugo år gamla rengöringstips. Många moderna tillvägagångssätt är mycket mer effektiva och bekväma. Några av de gamla rengöringstipsen är emellertid fortfarande aktuella.

 • Vattna inte svåråtkomliga och dammiga delar eller teknisk utrustning. Ett av de enklaste sätten att ta bort damm är att dammsuga det. Det är lätt att ta bort damm från elektriska apparater utan att skada dem.
 • Man kan rengöra förkalkade vattenkokare med speciella kemiska rengöringsmedel men många av dem kan vara skadliga för hälsan. Ni kan istället lägga vatten och ättika i vattenkokaren och koka upp det. Sedan kan ni hälla ut vattnet. Upprepa processen tills allt kalk är borta. Innan ni börjar använda vattenkokaren bör ni tvätta den noggrant.
 • När ni städar lokaler kan ni följa principen ,“top-down”. Först rengör ni den översta nivån och i slutet rengör ni golvet. Det är mer effektivt eftersom ni kommer då att kunna samla upp allt damm som sjunkit ner.
 • Rengör inte trämöbler med en fuktig trasa. För trämöbler finns det en speciell rengöringsspray som impregnerar trädet och skyddar det från skadliga miljöeffekter.
 • Välj lämpliga trasor. Det sägs att en snål person betala två gånger. Välj högre kvalitet och hårdare mikrofiberdukar. De kan tjäna en lång tid och rengör ordentligt.
 • Om ni har spillt vätska på möbler är det viktigt att förhindra bildandet av fläckar. Det är mycket svårt att ta bort fläckarna efter en tid har gått. Det är viktigt att ni blöter fläckarna med vatten tills ni hittar rätt verktyg för att torka upp dem.
 • Ett stort antal skador i hemmet kommer från husdjur som gillar att markera sitt territorium, gnaga, riva möbler och väggar. Ni kan smörja med ättika platsen som ert husdjur brukar markera. Det hjälper mot urinlukt och husdjuret kommer inte kissa mer på denna plats.
 • Under regnperioden smutsas ofta våra mattor ner. Om det har hänt bör ni inte tvätta det smutsiga stället. Först låt den torka ordentligt, sedan skrapa bort smuts och låt den igen stå ett par timmar. Den återstående smutsen blir lättare att ta bort.
 • Barn sätter ofta fast tuggummi på fel plats. Det fastnar när ni försöker ta bort den. För att ta enkelt bort tuggummit lägg krossad is på det. Frysta tuggummin hårdnar och blir lätt att skrapa bort med något verktyg.

Ta hand om ert hem!