Integritetspolicy

VIKTORIJAS SERVICE   PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Viktorijas Service värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Viktorijas Service  samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

 VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

 

 

Viktorijas Service  och Viktorijas Städgäng AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Viktorijas Service Org. nr: 790716-XXXX och Viktorijas städgäng AB org. nr. 559003-5514

Adress: Stenkvistavägen 17, 124 54 Bandhagen

Tel: 0766 296 438

info@viktorijaservice.se

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND?

 

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Namn, efternamn
 • personnummer( för RUT avdrag)
 • telefonnummer
 • adress
 • mejladress
 • din kommunikation med oss via email
 • betalningsuppgift
 • Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp

 

 

 

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

 

 • Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering, eventuell reklamation.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden — Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via email för att kunna fullgöra tjänst med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • För att kunna administrera dina tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

 

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis administration, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

 

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

 

Viktorijas Service  bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

 

SÄKERHET

Viktorijas Service  vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

 

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

 

Viktorijas Service  förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras.

 

INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN — DATAINSPEKTIONEN

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att  Viktorijas Service  hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKT – PERSONUPPGIFTSOMBUD

Viktorijas Service  tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Viktorijas Service  vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

 

Vid frågor du kan alltid nå oss på 0766 296 438 eller info@viktorijaservice.se